7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันโควิด – 19 สำหรับโรงเรียนแบบไป – กลับ

  • 18 เมษายน 2565
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันโควิด – 19 สำหรับโรงเรียนแบบไป – กลับ

7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันโควิด – 19 สำหรับโรงเรียนแบบไป – กลับ

  1. ประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop COVID 2 Plus และจัดทำ MOECOVID (ระบบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ)
  2. จัดกิจกรรมแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
  3. จัดระบบที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหักโภชนาการ ในสภานศึกษา
  4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด –19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพย้ำอุปโภคบริโภคและการกำจัดขยะ
  5. จัดทำ School isolation แผนกเผชิญเหตุ และซักซ้อมเป็นระๆย ๆ ปิดเรียนล้ว พบการติดเชื้อภายในโรงเรียนต้องปฏิบัติตามแผนกเผชิญเหตุประชุมของกระทรวงอย่างเคร่งครัด
  6. ควบคุมการเกินทางเข้าและออกจากโรงเรียนอย่างเข้มข้น
  7. จัดให้มี School pass หรือระบบติดตามเข้มงวดของนั กเรียน ครูและบุคลากร ทั้งผลการเผ้าระวังตนเองผ่าน Thai save Thai สม่ำเสมอ ตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจโดยใช้วิธี Rapid Antigen Test รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดประกาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเข้า-ออกโรงเรียน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH