มาตรการ 10 ข้อ ดูหนังปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด – 19

 • 16 มีนาคม 2565
มาตรการ 10 ข้อ ดูหนังปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด – 19

มาตรการ 10 ข้อ ดูหนังปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด – 19

 1. จัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการด้วยไทยเซฟไทย หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้ตรวจด้วย ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 2. ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ
 3. จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ
 4. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกันและระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว และลดเวลาในการเข้าใช้บริการโดยให้มีการลงทะเบียนจองคิวรวมทั้งลดการสัมผัส เช่น การจองตั๋วและจ่ายเงินแบบออนไลน์ หรือการตรวจบัตรโดยการสแกน
 5. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตู โรงภาพยนตร์เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ
 6. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดโดยเน้นบริเวณ “จุดเสี่ยง” และ “จุดสัมผัสร่วม”
 7. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้ บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง
 8. มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 9. มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่รายการกำหนดหรือ ใช้มาตรการควบคุม การเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล
 10. โรงภาพยนตร์ต้องเข้ารับการประเมินผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID  PLUS

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH