การจัดการน้ำเสียจาก Community Isolation ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19

 • 15 มีนาคม 2565
การจัดการน้ำเสียจาก Community Isolation ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19

การจัดการน้ำเสียจาก Community Isolation ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อคนต่อวัน

พื้นที่มีระบบบำบัดนํ้าเสีย ให้รวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบบําบัดน้ำเสีย

 • กรณีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
   • ให้ฆ่าเชื้อด้วยการเติมคลอรีน (ระยะเวลาสัมผัสคลอรีน ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
   • มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
 • กรณีไม่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
 • ควรมีที่เก็บกักนํ้าทิ้งเพียงพอ

พื้นที่ไม่มีระบบบำบัดนํ้าเสีย

 • รวบรวมนํ้าเสียที่เกิดขึ้นและเก็บกักไว้อย่างน้อย 2 วัน เช่น ปล่อยลงบ่อพักน้ำเสีย 
 • หากน้ำที่ปล่อยมีโอกาสปนเปื้อนกับน้ำใช้ ให้ฆ่าเชื้อด้วยการเติมคลอรีน (ระยะเวลาสัมผัสคลอรีน ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
 • มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม หรือรางระบายนํ้า
 • บ่อซึมอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ข้อควรปฏิบัติและระวัง

 • ไม่ควรให้มีนํ้าเสียขังนอง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนํ้าเสียหรือละอองน้ำเสีย งดนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ หากไม่ผ่านการบำบัดก่อน

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH