แนวทางการบริหารในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

 • 15 มีนาคม 2565
แนวทางการบริหารในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

แนวทางการบริหารในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

 1. สถานที่จัดตั้ง มีการถ่ายเทอากาศได้
 2. มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตัวทางการแพทย์ อุปกรณ์ทําความสะอาด
 3. มีการปฐมนิเทศ การปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำกับดูแลการทํางานของบุคลากร
 4. ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นไปตามสถานพยาบาลคู่สัญญา มีช่องทางติดต่อแพทย์ หรือพยาบาล
 5. ระบบการขนส่งต่าง ๆ รวมถีบระบบการส่งต่อผู้ป่วย
 6. ระบบการเชื่อมโยง และระบบสื่อสาร
 7. ระบบป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ
 8. ระบบสนับสนุน การจัดการ ด้านสาธารณูปโภคที่พักบุคลากร
 9. ระบบสุขาภิบาล มีกระบวนการกำจัดเชื้อโรค รวมถีบการจัดสัดส่วนห้องอาบนํ้า
 10. ระบบรักษาความปลอดภัย และป้องกันการก่อเหตุร้าย
 11. ระบบป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผน จัดการอัคคีภัย
 12. งานสังคมสงเคราะห์ และจิตวิทยา เพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์
 13. การจัดระบบการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH