7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป – กลับ)

  • 24 มกราคม 2565
7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป – กลับ)

7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป – กลับ)

  1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
  2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble 
  3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
  4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค การจำกัดขยะ)
  5. จัดให้มี School Isolation แผนกเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมเป็นระยะ
  6. ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้าน กับสถานศึกษา(Seal Route) อย่างปลอดภัย
  7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียนครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินตนเองผ่าน TST ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ประวัติการรับวัคซีน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH