ร่วมงานบุญปลอดภัยใส่ใจ 3 ด้าน

 • 24 มกราคม 2565
ร่วมงานบุญปลอดภัยใส่ใจ 3 ด้าน

ร่วมงานบุญปลอดภัยใส่ใจ 3 ด้าน

สิ่งแวดล้อมปลอดภัย COVID Free Environment

 • ควบคุมการเข้า-ออก มีจุดคัดกรอง
 • มีจุดบริการล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์
 • จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้ระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ
 • ใช้ระยะเวลาในการจัดงาน ให้สั้น กระชับ
 • ทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น เก้าอี้ ราวจับ ประตู ลิฟต์ หรือพื้นผิวสัมผัสอื่น ๆ ทุก 30 นาที
 • มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดทุกวัน

สุขอนามัยส่วนบุคคล (ผู้จัดงาน) COVID Free Personnel

 • ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นําพิธี ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการจัดงาน
 • ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบ อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดงาน

สุขอนามัยส่วนบุคคล (ผู้ร่วมงาน) COVID Free Customer

 • ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ จัดงานสําหรับสถานที่ปิด และร้อยละ 75 สําหรับสถานที่เปิด
 • ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ โดยการใช้แอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด
 • ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 จะได้สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ “ผ่าน” เข้าไปในงานได้

เมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พัก ต้องอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง อาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทําบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน

 

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH