มาตรการสำหรับ ผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19

  • 21 มกราคม 2565
มาตรการสำหรับ ผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19

มาตรการสำหรับ ผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19

  1. เลี่ยงการสั่งอาหารเสี่ยง เช่น อาหารปรุงไม่สุก อาหารบูดเสียง่าย
  2. ชําระเงินผ่าน Application หลีกเลี่ยงการชําระเงินสด หรือการสัมผัส กับคนส่งอาหาร
  3. มีจุดหรือภาชนะสําหรับรับอาหาร เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
  4. สวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องระหว่างการรับอาหาร และหลีกเลี่ยงการพูดคุย
  5. ล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังได้รับอาหาร
  6. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนรับอาหาร หรือก่อนบริโภค เช่น การบรรจุหีบห่อ กลิ่น ความสะอาด
  7. รีบนําอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ที่นําส่ง มาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ทันที 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH