Home isolation การเตรียมครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อแยกกักตัวที่พักอาศัย

 • 8 พฤศจิกายน 2564
Home isolation การเตรียมครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อแยกกักตัวที่พักอาศัย

Home isolation การเตรียมครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อแยกกักตัวที่พักอาศัย

การเตรียมครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อต้องแยกกักตัว อยู่ที่บ้าน/แฟลต/คอนโด ทั้งที่มีห้องแยกกัก และอาศัยอยู่ร่วมกัน

10 ข้อปฏิบัติของคนที่พักอาศัยร่วมกับผู้ต้องแยกกักตัว

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา / ล้างมือบ่อย ๆ 
 2. แยกของใช้ส่วนตัว และแยกทําความสะอาด 
 3. แยกกันรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม
 4. ล้างภาชนะด้วยนํ้ายาล้างจาน ตากแดดและผึ่งให้แห้ง 
 5. ผู้แยกกักตัวใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้าย และทําความสะอาดทุกครั้ง
 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกักตัว 
 7. เสื้อผ้าใช้แล้วให้แยกตะกร้า และแยกซัก
 8. หากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดความเครียด 
 9. รวบรวมขยะ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ไว้ในถุง ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ใส่ถุงอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท 
 10. สังเกตอาการตัวเอง ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

กรณีไม่มีห้องแยก

 • แยกส่วน/พื้นที่ เว้นระยะห่าง 
 • หากมีพื้นที่จัดทําฉากกั้นระหว่างผู้ต้องถูกกัก และคนอื่น ๆ ในครอบครัว
 • จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
 • เตรียมถังขยะมีฝาปิดมิดชิด และแยกของใช้ส่วนตัวไว้ สําหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะทั้งในบริเวณที่นอนและห้องน้ำ
 • เปิดประตู หน้าต่าง มีการระบายอากาศที่ดี

กรณีมีห้องแยก

 • ควรแยกห้องนอน ห้องน้ำให้ชัดเจนหากท่าได้
 • มีการระบายอากาศสู่ภายนอกเป็นระยะ 
 • แยกของใช้ส่วนตัว แยกท่าความสะอาด
 • ใช้ห้องนํ้า ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้
 • ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด และแยกของใช้ส่วนตัวไว้ สําหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะทั้งในบริเวณที่นอน และห้องน้ำ

กรณีที่มีพื้นที่ส่วนกลาง ควรมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70% บริเวณจุดเข้าออกต่าง ๆ เช่น หน้าลิฟท์ ประตูเข้า-ออกอาคาร ทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจําทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยง โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH