ชุดตรวจโควิด ทิ้งอย่างไร

  • 8 พฤศจิกายน 2564
ชุดตรวจโควิด ทิ้งอย่างไร

ชุดตรวจโควิด ทิ้งอย่างไร

การจัดการขยะจากชุดตรวจโควิด 19 ในส่วนที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

  1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น

1.) ถุงชิ้นแรกให้บิดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่น บริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือนํ้ายาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์)

2.) ช้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

3.) นำไปยังจุดพักระยะที่จัดไว้เฉพาะ

  1. ประสานหน่วยงาน อปท. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อเก็บ จน และนำขยะติดเชื้อ ไปกำจัดอย่างถูกต้อง
  2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

  1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น 

1.) ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือนํ้ายาฟอกขาวลงในถุง เพื่อทําลายเชื้อ

2.) มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุง ด้วยสารฆ่าเชื้อ

3.) ช้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

  1. ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่ง อปท. ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป
  2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH