มาตรการเสริมป้องกันโรค ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่

  • 6 พฤศจิกายน 2564
มาตรการเสริมป้องกันโรค ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่

มาตรการเสริมป้องกันโรค ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่

มาตรการ 1 มีคณะกรรมการบริหารและมีนโยบายสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 Steering Committee

มาตรการ 2 คัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ หรือใช้โปรแกรมประเมินตนเอง (Thai Save Thai) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

มาตรการ 3 กรณีมีรถรับ-ส่ง ให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลา และรักษาระยะห่าง ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นรถและเช็ดฆ่าเชื้อรถหลังใช้งาน

มาตรการ 4 ทําความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมให้เปลี่ยนเป็น ระบบอัตโนมัติ เช่น ประตู ก๊อกน้ำ

มาตรการ 5 มีแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน

มาตรการ 6 กรณีมีแรงงานข้ามชาติ ให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคําแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH