มาตรการหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (โรงงาน)

  • 6 พฤศจิกายน 2564
มาตรการหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (โรงงาน)

มาตรการหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ (โรงงาน)

การเดินทาง และที่พักสําหรับบุคลากร

  • กรณีสถานประกอบกิจการ มีหอพัก สําหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม คําแนะนําของ กระทรวงสาธารณสุข
  • กรณีมีรถรับ-ส่ง ต้องมีความสะอาดลดความแออัด

สร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

  • ทําความสะอาดพื้นที่ทุกรอบการปฏิบัติงานจัดให้มีการระบาย อากาศที่เหมาะสม

ขยะมูลฝอย

  • จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ มูลฝอยและกำจัดอย่างถูกต้อง

ร้านจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

  • กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH