มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์)

 • 15 กรกฎาคม 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์)

มาตรการหลัก

 1. เปิดดำเนินการ ได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 21.00 น.
 2. จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นกิจกรรม ส่งเสริมการขาย
 3. งดเล่นเครื่องเล่น ตู้เกม ร้านเกมและสวนสนุก
 4. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีทั้งในอาคาร และห้องส้วม
 5. ทําความสะอาดพื้นผิว หรือบริเวณที่มี การสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังใช้บริการ
 6. ให้พนักงาน หรือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากตลอดเวลา
 7. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 8. ให้ควบคุม จํานวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัด
 9. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
 10. มีมาตรการ คัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ

มาตรการเสริม

 1. จัดให้มีพื้นทีรอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ ที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอ
 3. จัดทําสัญลักษณ์ และสื่อสารมาตรการป้องกัน โรคให้ผู้ใช้บริการ
 4. มีระบบลงทะเบียนใช้บริการ เช่น แอปพลิเคชันต่างๆ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH