แนวปฏิบัตด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน “ตลาด” สำหรับเจ้าของตลาด

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัตด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน "ตลาด" สำหรับเจ้าของตลาด

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน “ตลาด” สำหรับเจ้าของตลาด

สําหรับเจ้าของตลาด

  • กําหนดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองอาการของผู้ค้า ลูกจ้างและผู้ใช้บริการให้สวมใส่หน้ากาก 100%
  • มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และแผงค้า
  • จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณตลาดให้มีการระบายอากาศที่ดี
  • ทําความสะอาด บริเวณพื้นตลาดแพงจําหน่ายอาหารสด ด้วยน้ำยาทําความสะอาด เป็นประจําทุกวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • ทําความสะอาดห้องนํ้า ห้องส้วม จัดให้มีสบู่และน้ำสําหรับล้างมือ ให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์วางไว้ในจุดต่างๆ
  • จัดให้มีภาชนะมีฝาปิดรองรับขยะ ภายในบริเวณตลาด รวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะทุกวัน และส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH