แนวปฏิบัตด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน “ตลาด” มาตรการด้านกฎหมาย

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัตด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน "ตลาด" มาตรการด้านกฎหมาย

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน “ตลาด” มาตรการด้านกฎหมาย

  • มาตรการด้านกฎหมาย

ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ที่กําหนดให้ผู้ขายและผู้ช่วยขาย ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ในด้านการรักษาความสะอาดของตลาด และแผงจําหน่ายสินค้า การจัดการขยะและการล้างตลาด เงื่อนไขสําหรับผู้ขายและผู้ช่วยขายของ ที่ต้องผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสุขภาพ มีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย และสุขอนามัยต่างๆ เช่น การล้างมือให้สะอาด ไม่ไอจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่ สุรา ในระหว่างขายสินค้า เป็นต้น

  • แนวปฏิบัติสําหรับ ราชการส่วนท้องถิ่น
  1. ติดตาม ตรวจสอบ ให้ทุกตลาด มีการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น
  2. รวบรวมทะเบียน รายชื่อตลาดและแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในตลาด
  3. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH