แนวปฏิบัตด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน “ตลาด” สำหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้างที่ขายของในตลาด

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัตด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน "ตลาด" สำหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้างที่ขายของในตลาด

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน “ตลาด” สำหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้างที่ขายของในตลาด

สําหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้างที่ขายของในตลาด

  • ให้ผู้มาค้าขายของในตลาดและลูกจ้างสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลําบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยให้หยุดงานและแนะนําให้ไปพบแพทย์
  • ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติการและล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
  • สําหรับตลาดที่มีลูกจ้างหรือผู้ค้ามีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ให้ควบคุมดูแลห้ามมิให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และให้นายจ้างสงทะเบียนรายชื่อลูกจ้างต่างด้าวให้ฝ่ายปกครอง และประสานหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อจัดให้มีการคัดกรอง และสุ่มตรวจหาเชื้อโควิคทางห้องปฏิบัติการ
  • ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ทํางานในตลาดโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวหรือคนไทยที่ไปมีกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง (เช่น กรณีตลาดกลางกุ้ง ไปเล่นการพนัน บ่อนไก่ สถานบันเทิง เป็นต้น) และกําหนดให้มีมาตรการกักตัว เพื่อสังเกตอาการ กรณีไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว
  • สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสารเน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนําให้ไปตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH