ล้างตลาดให้สะอาด ป้องกันโควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
ล้างตลาดให้สะอาด ป้องกันโควิด-19

ล้างตลาดให้สะอาด ป้องกันโควิด-19

แผงจําหน่ายอาหารสด 

อาหารทะเล และแผงเนื้อสัตว์ชาแหละ ต้องทําความสะอาดทุกวัน ด้วยน้ำยาทําความสะอาด

และฆ่าเชื้อด้วยน้ำผสมคลอรีน

(คลอรีน60% ความเข้มข้น 100 ppm อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อนํ้า 20 ลิตร)

ฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง 

โดยใช้นํ้าสะอาดล้างสิ่งสกปรก และสารเคมีออกให้หมด

บริเวณที่พักขยะ

จัดให้มีที่พักขยะ และนําไปกําจัดให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

ห้องนํ้า ห้องส้วม

ทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เป็นประจําทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยใช้น้ำยาทําความสะอาด

สําหรับเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และ Face shield ทุกครั้ง สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังปฏิบัติงานเสร็จ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH