ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

 • 7 มกราคม 2564
ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

บริเวณอาคารสถานีขนส่ง ต้องเน้นทําความสะอาดในจุดเสี่ยงที่อาจมีการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น

 • มือจับหรือลูกบิดประตู 
 • ราวจับ  
 • เคาท์เตอร์จําหน่ายตั๋ว  
 • มีจุดให้บริการ แอลกอฮอล์เจล

จุดบริการจําหน่ายอาหาร

 • อาหารปรุงสุกใหม่ มีการปกปิด และใช้อุปกรณ์หยิบจับ
 • ท่าความสะอาดโต๊ะอาหารทุกครั้ง หลังมีผู้มาใช้บริการ 
 • ผู้ให้บริการมีสุขอนามัยที่ดี

“หากมีอาการเจ็บปวดให้หยุดปฏิบัติงาน”

จุดเสี่ยงห้องส้วม

 • กลอน หรือ ลูกบิดประตู   
 • สายฉีดชำระ  
 • ก๊อกน้ำ

ยานพาหนะที่ให้บริการ จุดเสี่ยงที่อาจมีการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค เช่น ประตู ราวจับต่างๆ

 • ก่อนและหลังการให้บริการ ควรเปิดหน้าต่าง เพื่อถ่ายเทหรือระบายอากาศ
 • ใช้นํ้ายาเช็ดทําความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
 • หากมีผ้าห่ม ปลอกหมอนให้บริการ ต้องเปลี่ยนทุกรอบ และนำไปซักให้สะอาด
 • ห้องนํ้าที่ให้บริการบนพาหนะต้องจัดให้มีสบู่สําหรับล้างมือ และกระดาษเช็ดมือ

ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงานให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ สวมหน้ากากอนามัย 

“หากมีอาการไข้ ไอ จาม ให้หยุดงานและไปพบแพทย์”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH