4จุดเสี่ยง ต้องสะอาด…บนรถไฟและรถไฟฟ้า

  • 7 กุมภาพันธ์ 2563
  • 1,040 ครั้ง

4จุดเสี่ยง ต้องสะอาด…บนรถไฟและรถไฟฟ้า

  • ราวจับภายในตู้โบกี้
  • การอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น
  • ราวจับบันไดเลื่อนตรงสถานีรถไฟฟ้า
  • ห้องส้วมและอ่างล้างมือ ในตู้โบกี้รถไฟไทย
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH