เด็ก 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน

  • 13 กรกฎาคม 2562
  • 212 ครั้ง

เด็กอายุ 3-5 ปี จะสูงดีสมส่วนได้ต้องประกอบไปด้วย

  1. ออกกำลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 3 ชม./วัน 
  2. กิน กินอาหารครบ 5 หมู่ 3 มื้อหลัก 2 มื้อว่าง
  3. ฟัน แปรงฟันเช้าและก่อนนอน และ
  4. นอน นอนหลับสนิททั้งคืน

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

7 พฤษภาคม 2562

แหล่งที่มา : ถอดบทเรียนจากผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเด็ก เขตสุขภาพที่ 3

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH