พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

  • 25 มิถุนายน 2562

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง

  1. พฤติกรรมการออกกําลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15 – 30 นาที
  2. รับประทานผักสด ผลไม้สด เป็นประจํา
  3. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
  4. ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น
  5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า เป็นต้น

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย

13 มิถุนายน 2562

แหล่งที่มา : http://eh.anamai.moph.go.th

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH