พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

  • 16 กรกฎาคม 2562
  • 427 ครั้ง

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง

  1. พฤติกรรมการออกกําลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15 – 30 นาที
  2. รับประทานผักสด ผลไม้สด เป็นประจํา
  3. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
  4. ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น
  5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า เป็นต้น

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)

13 มิถุนายน 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH