หลักการใช้ยา 5 ถูก

  • 26 พฤษภาคม 2562
ถูกที่ 1 ถูกโรค : ใช้ยาให้ตรงกับโรคที่เป็น เช่น ถ้าเป็นไข้ ก็ควรใช้ยาที่มีสรรพคุณในการลดไข้
ถูกที่ 2 ถูกโรค : ใช้ยาให้ตรงกับคน เพศ อายุ วัย และหญิงตั้งครรภ์
ถูกที่ 3 ถูกขนาด : ใช้ยาให้ถูกขนาดที่แพทย์กำหนด เช่น แพทย์สั่งให้กินยา 1 เม็ด 1 ช้อนโต๊ะ
ถูกที่ 4 ถูกเวลา : ใช้ยาให้ถูกเวลาตามที่ระบุบนฉลากยาเช่น กินยาก่อนอาหาร  หลังอาหาร ก่อนนอน
ถูกที่ 5 ถูกวิธี : การนำยาเข้าร่างกายให้ถูกช่องทาง เช่น ให้รับประทาน ให้หยอดตา ให้นวด ให้เหน็บทวาร
 
ข้อมูลโดย  งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  0-5599-3000 ต่อ 123
15 พฤษภาคม 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH