มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  • 30 มิถุนายน 2563
มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สําหรับผู้ประกอบการ

  • ต้องมีการกําหนดจุดลงทะเบียน คัดกรองผู้เข้าใช้บริการ

ส่วนพนักงาน และเทรนเนอร์

  • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกําลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ ผิวสัมผัสร่วม และทําความสะอาดห้องนํ้า ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
  • จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH