6 มิติ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 • 19 มิถุนายน 2563
6 มิติ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

6 มิติ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อ

 • ตรวจคัดกรองคนไข้
 • สวมหน้ากาก
 • มีจุดบริการล้างมือ
 • เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาด
 • ลดความแออัด

มิติที่ 2 การเรียนรู้

 • จัดหาสื่อความรู้การป้องกันโรคโควิด-19
 • เตรียมพร้อมการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวัย
 • สร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเด็กในพื้นที่เฉพาะห่างไกลมาก

 • จัดหาอุปกรณ์ล้างมือ
 • ปรับรูปแบบการเรียนตามบริบทของพื้นที่
 • มีมาตราการด้านส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
 • มีมาตราการทำความสะอาด และจัดการสภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ

มิติที่ 4 สวัสดิการและการคุ้มครอง

 • เตรียมแผนรองรับดารสอนสำหรับเด็กที่ป่วย กักตัว หรือปิดโรงเรียน
 • เตรียมแนวทางปฏิบัติลดการตีตราทางสังสม (Social stigma)
 • มีแนวปฏิบัติ กรณีมีผู้ติดเชื้อในโรงเรียน

มิติที่ 5 นโยบาย

 • มีการสื่อสารให้ความรู้เบื้องต้นโรคโควิด-19
 • มีแผนงานโครงการและกิจกรรมรองรับปกป้องกันโรคคิด-19
 • แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ และกำลังติดตามการดำเนินงาน

มิติที่ 6 การบริหารเงิน

 • พิจารณาการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสมและจำเป็น
 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำรองให้กับครูและนักเรียน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH