การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อป้องกัน โควิด-19

  • 1 มิถุนายน 2563
การดูแลผู้สูงอายูติดเตียงเพื่อป้องกัน โควิด-19

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อป้องกัน โควิด-19

  • ห้องพักผู้สูงอายุควรจัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อน-หลังสัมผัสผู้สูงอายุ
  • ควรเลือกผู้ดูแลใกล้ชิด 1 คน แยกจากคนที่ต้องการเดินทางออกนอกบ้าน
  • งดการเยี่ยมการสัมผัสใกล้ชิดของญาติ หรือผู้ที่กลับจากพื้นที่ระบาด
  • สิ่งของที่ใช้แล้วของผู้สูงอายุ เช่น แพมเพิส สำลี ผ้าก๊อซ ฯลฯ ควรนำออกจากห้องและกำจัดทันที
  • ทำความสะอาด เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยา ทำความสะอาด

สังเกต หากผู้สูงอายุมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH