จัดการโรงทานให้สะอาดปราศจากเชื้อ COVID-19

 • 12 พฤษภาคม 2563
จัดการโรงทานให้สะอาดปราศจากเชื้อ COVID-19

จัดการโรงทานให้สะอาดปราศจากเชื้อ COVID-19

 • ผู้บริโภค 
 • หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร
 • เว้นระยะห่าง ระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร
 • เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องไม่มารับอาหาร
 • เมื่อได้รับอาหารควรนํากลับไปรับประทานทันที


 • สถานที่ และผู้สัมผัสอาหาร
 • ควรจัดในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
 • มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ
 • ผู้ปรุง ผู้ตักอาหาร ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 • กําหนดระยะห่าง 1-2 เมตร ที่จุดรับอาหาร


 • การเตรียม การปรุงอาหาร การล้างและเก็บภาชนะ อุปกรณ์ 
 • เจ็บป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
 • ล้างมือบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง การหยิบจับอาหารสด เนื้อสัตว์ทุกชนิด และการปรุงอาหาร
 • แยกภาชนะอาหารสุกและอาหารดิบ อุปกรณ์ประกอบอาหารทุกชนิด ล้างสะอาดและเก็บสูงกว่าพื้น 60 c.m. อาหารต้องปรุงสุกและสะอาด วางบนโต๊ะสูง มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ตักอาหาร ที่คีบ หลีกเลี่ยงอาหารที่บูดเสียง่าย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH