คำแนะนำ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ)

 • 12 พฤษภาคม 2563
คำแนะนำ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ)

คำแนะนำ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ)

 

คําแนะนําของ ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา

 • หากเจ็บป่วย ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้งดการเข้าร่วมพิธี
 • ลดระยะเวลา หรือเลือกใช้บริเวณสถานที่โล่งไม่แออัด
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มี อาการหวัด ไข้ ไอ จาม
 • ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบจับอาหารและหลังใช้ส้วม
 • เลือกอาหารปรุงสุก ไม่ใช้อุปกรณ์กินข้าวร่วมกัน

คําแนะนําสําหรับผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรม ทางศาสนา ในการดูแลตัวเอง

 • หากเจ็บป่วย ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้งดการเข้าร่วมพิธี
 • ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบจับอาหารและหลังใช้ส้วม
 • เลือกอาหารปรุงสุก ไม่ใช้อุปกรณ์กินข้าวร่วมกัน
 • สวมหน้ากาก ป้องกันเชื้อโรค ที่มาจากละอองฝอย ไอ จาม จากผู้อื่น 
 • เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในที่แออัด

คําแนะนําสําหรับ ผู้รับผิดชอบศาสนสถาน

 1. หากผู้ประกอบพิธีทางศาสนา มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก ให้งดร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและไปพบแพทย์
 2. ให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีกรรม เช่น มีบริการเจลแอลกอฮอล์ และหากพบใครมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ขอความร่วมมือไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. งดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกัน
 4. สถานที่ควรมีการระบายอากาศที่ดี ทําความสะอาดห้องและอุปกรณ์ทุกวัน และลดความแออัดของการ เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
 5. ผู้ที่สัมผัสอาหารหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดและพบแพทย์ทันที ขณะปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
 6. ทําความสะอาดพื้นที่ส้วม โถส้วม บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 7. ผู้ปฎิบัติงานที่ดูแลด้านความสะอาด ให้ใส่ถุงมือหรือหน้ากากผ้า และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH