กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแล รถเร่จำหน่ายอาหาร ห่างไกล COVID-19

  • 15 พฤษภาคม 2563
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแล รถเร่จำหน่ายอาหาร ห่างไกล COVID-19

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการควบคุมดูแล รถเร่จำหน่ายอาหาร ห่างไกล COVID-19

“รถเร่จําหน่ายอาหาร” : การจัดให้มีอาหารแห้งอาหารสด หรืออาหารปรุงสําเร็จพร้อมบริโภค ไว้บนพาหนะและเร่ขายหรือจําหน่ายให้ผู้บริโภคตามที่หรือทางสาธารณะในบริเวณชุมชน เข้าข่ายเป็น “การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ”

หน้าที่ อปท.

  • ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ม.43)
  • ออกประกาศจุดผ่อนผัน (ม.42)
  • กํากับดูแลผู้จําหน่ายสินค้า ให้ปฏิบัติถูกสุขลักษณะ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น

ผู้ประกอบกิจการ “รถเร่ จําหน่ายอาหาร”

  • พอรับใบอนุญาตต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้าไปเร่ขายอาหาร
  • ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและ เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันควบคุมโรค COVID – 19

ผู้ใดประกอบกิจการรถเร่จําหน่ายอาหาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH