กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยในชุมชน

 • 15 พฤษภาคม 2563
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยในชุมชน

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยในชุมชน

 • หน้าที่ประชาชน 
 • คัดแยกมูลฝอย
 • ใส่ถุง 2 ชั้น และทำลายเชื้อด้วย ยาฆ่าเชื้อ
 • มูลฝอยทั่วไป
 • หน้าที่ อปท. 
 1. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 2. การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น กรณีราชการส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดการมูลฝอยด้วยตนเองจะต้อง
 1. จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีพาปิดอย่างเพียงพอและทั่วดิน
 2. จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับการเก็บขนมูลฝอย โดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย
 3. กำจัดมูลฝอยให้ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย 
 4. ควบคุมดูแลให้ประชาชนจัดการมูลฝอยให้เป็น ไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงฯ หาก กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH