แนวทางปฏิบัติสถานดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID-19

 • 16 เมษายน 2563
แนวทางปฏิบัติสถานดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID-19

แนวทางปฏิบัติสถานดูแลผู้สูงอายุ ในสถานการณ์ COVID-19

 • สถานที่
  • จัดให้มีจุดคัดกรอง และจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์
  • หมั่นทําความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ของต่างๆ โดยเฉพาะจุดเสี่ยง ส้วม ราวจับ จุดที่มีการสัมผัส
  • งดหรือหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ถ้าจําเป็นควรมีระยะห่าง 1– 2 เมตร
  • ทําความสะอาดของบริจาค ก่อนนํามาใช้งาน
 • ผู้ดูแล
  • ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่สวมหน้ากากผ้า
  • ดูแลความสะอาด ร่างกายและหมั่นล้างมือ
 • ผู้สูงอายุ
  • มีของใช้ประจําตัว แยกกับผู้อื่น เช่น จาน ช้อน แก้วน้ำ เป็นต้น
  • สวมหน้ากากผ้า เป็นประจํา
  • หากมียาประจําตัว สังเกตวันหมดอายุ
 • ผู้ดูแล ผู้สูงวัย และผู้เข้าพบ เลี่ยงการสัมผัสเข้าใกล้ในระยะประชิด ควรมีระยะห่าง 1 – 2 เมตร
 • หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ปรึกษาแพทย์
 • หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH