การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานที่พักหรือโรงแรมที่แยกสังเกตอาการ ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 14 เมษายน 2563
การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานที่พักหรือโรงแรมที่แยกสังเกตอาการ ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานที่พักหรือโรงแรมที่แยกสังเกตอาการ ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้ แยกห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นสัดส่วน
  • ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ต้องมีแนวทางและแผนการสร้างความเข้าใจความรู้ และมาตรการป้องกันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรับทราบและไม่เกิดข้อขัดแย้งต่อกัน
  • ด้านสุขาภิบาลอาหาร ควรมีสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ หรือหน่วยงานภายนอกรับไปดำเนินการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีสถานที่พักรวบรวมมูลฝอย ระหว่างรอนำไปกำจัดเป็นสัดส่วน แยกขยะทั่วไปและขยะที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
  • ด้านน้ำดื่ม  น้ำใช้ สามารถจัดบริการน้ำดื่มให้ผู้พักได้อย่างเพียงพอ แนะนำให้จัดหาน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิท
  • ด้านการจัดการน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถใช้การได้ดี ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในน้ำทิ้ง และตรวจคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก ควรมีโรงซักฟอก ที่สามารถทำความสะอาดผ้าและทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีให้หน่วยงานภายนอกรับไปดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ด้านการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและปลอดภัย และมีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH