ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID-19

  • 9 เมษายน 2563
  • 221 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH