การจัดการขยะสำหรับ อปท.(องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)ในสถานการณ์ COVID-19

 • 9 เมษายน 2563
การจัดการขยะสำหรับ อปท.(องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)ในสถานการณ์ COVID-19

การจัดการขยะสำหรับ อปท. (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ในสถานการณ์ COVID-19

 1. ประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม 
 2. พิจารณาจัดการขยะที่ความเสี่ยงก่อน (selective collection) เพื่อป้องกันขยะล้น และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 3. ให้ความรู้หรือแนะนำหลักการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 
  1. ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บขยะติดเชื้อ
  2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  3. กำหนดจุดรวบรวม พร้อมภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 5. ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย ทิชชู จากผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้านให้เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือแยกไว้เฉพาะตามที่ อปท. กำหนด
 6. ประชาชนทั่วไปให้มีการคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ “ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”
 7. ควบคุมกำกับการจัดการขยะให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ อปท. ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
 8. จัดให้มีการสื่อสารให้คำแนะนำแกประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดการขยะสำหรับผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH