แนวทางการควบคุม ดูแลระบบผลิตน้ำประปา ในช่วงการเกิด COVID-19

 • 7 เมษายน 2563
แนวทางการควบคุม ดูแลระบบผลิตน้ำประปา ในช่วงการเกิด COVID-19

แนวทางการควบคุม ดูแลระบบผลิตน้ำประปา ในช่วงการเกิด COVID-19

  • แหล่งน้ำดิบ ดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำดิบตามปกติ
 • เข้มงวด ดูแลไม่ให้มีขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วบริเวณแหล่งน้ำดิบ
 • ระบบผลิตน้ำประปา
   • ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาตามปกติ เข้มงวด ควบคุมค่าความขุ่นให้ต่ำกว่า 1 NTU และค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ไม่เกิน 0.8 เพื่อให้คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • เข้มงวด การฆ่าเชื้อโรค โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นคลอรีนไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) เพื่อให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ในระยะไม่ต่ำกว่า 30 นาที ในระบบการผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ
 • ระบบการจ่ายน้ำ
   • ดูแลระบบท่อตามปกติ หากมีการชำรุด แตก รั่ว ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที หลังซ่อมแซม ต้องระบายน้ำทิ้งจนใสสะอาด 
 • เข้มงวดการเฝ้าระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบจ่ายน้ำจนถึงบ้านผู้น้ำ ไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.)
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำประปา
   • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณะสุข
   • คัดกรองและเฝ้าระวังอาการป่วยของเจ้าหน้าที่ โดย วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติงานและสังเกตอาการ หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงานและพบแพทย์
 • อาคารสถานที่ผลิตน้ำประปา 
  • ดูแลรักษาความสะอาด ตามมาตรการ 5 ส. และเพิ่มการทำความสะอาดตามจุดเสี่ยงสำคัญที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู  ราวบันได ห้องน้ำ ห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH