การจัดบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC :well child clinic)

 • 2 เมษายน 2563
การจัดบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC :well child clinic)

การจัดบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC : well child clinic)

ในสถานการณ์ 2019-NCOV

 • ควรทำ
  • ซักประวัติตามแนวทางคัดกรอง COVID-19
  • ตรวจร่างกายเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (ได้แก่ preterm, IUGR, anemia) เช่นชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ (ในเด็กปกติ ผู้ปกครองทำเองที่บ้าน)
  • ตรวจห้องปฏิบัติการ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
  • ให้วัคซีน (ตามแนวทางกรมควบคุมโรค)
  • การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • ควรงด
  • กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
  • ลานเล่น/มุมเล่น/สนามเด็กเล่น
 • ควรพิจารณา
  • การตรวจร่างกาย ได้แก่
   • การประเมินพัฒนาการเด็กในกลุ่มเสี่ยง (สงสัยล่าช้า/ล่าช้า)
   • การตรวจช่องปาก
   • สายตา การได้ยิน
  • พบทันตะบุคลากร
 • ข้อควรปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ
 1. นัดหมายเวลาที่ชัดเจน เพื่อลดการรอคอย
 2. ลดจำนวนผู้มารับบริการ
 3. การจัดสถานที่ เช่น มีอากาศถ่ายเท มีระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing)
 4. จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ และการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ที่เหมาะสม

ข้อแนะนำ : กินร้อน, ช้อนกลางส่วนตัว, ล้างมือและใส่หน้ากากป้องกัน

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH