น้ำประปาปลอดภัยจาก COVID 19 ได้อย่างไร

  • 31 มีนาคม 2563
น้ำประปาปลอดภัยจาก COVID 19 ได้อย่างไร

น้ำประปาปลอดภัยจาก COVID-19 หรือไม่?

COVID-19 โคโรน่าไวรัส โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีขนาด 120 นาโนเมตร แพร่กระจายโดยละอองฝอย (Droplet) ของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยผ่านทางการไอและจาม แต่ยังไม่พบว่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสามารถแพร่กระจายในน้ำผิวดิน น้ำบาดาล หรือน้ำบริโภค

ความปลอดภัยของน้ำประปา

  • WHO ได้แนะนำว่าการเติมคลอรีนในน้ำประปาจนมีคลอรีนคงเหลือตั้งแต่ 0.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที สามารถกำจัดเชื้อโคโรน่าไวรัสได้ดี

ในระบบผลิตน้ำประปาจะมีการเติมคลอรีนที่ระดับความเข้มข้นมากกว่า 1 ppm. และยังคงมีคลอรีนคงเหลือในระบบจ่าย เท่ากับ 0.2 – 0.5 ppm. จนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH