แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่

 • 25 มีนาคม 2563

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

 • สถานที่ / อาหาร และภาชนะอุปกรณ์
   • ร้านอาหารมีใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งจากท้องถิ่น
   • อาหารปรุงสำเร็จ ปรุงสุกใหม่ แยกเป็นสัดส่วน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิดมิดชิด
   • อาหารปรุงสำเร็จ จัดทำข้อมูลการผลิต เช่น สถานที่ผลิต วัน / เดือน / ปี และเวลาผลิต อุณหภูมิ / ระยะเวลาในการเก็บอาหาร คำแนะนำในการบริโภค เป็นต้น และอาหารในภาชนะปิดสนิท ต้องมีเครื่องหมาย อย.
   • กล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะที่ใช้ขนส่งอาหาร ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
 • สุขลักษณะของผู้ขนส่งอาหาร และการขนส่งอาหาร
  • หากมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์
  • สวมใส่หน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย ระหว่างปฏิบัติงาน และไม่สวมใส่ถุงมือผ้าในขณะสัมผัสอาหาร
  • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ ระหว่างปฏิบัติงาน
  • คนขนส่งอาหาร จัดส่งอาหารเว้นระยะจากผู้รับอาหาร อย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดวางในบริเวณที่ผู้รับกำหนด
  • ผู้บริโภค ตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่ได้รับจากคนขนส่งอาหารโดยทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH