แนวทางปฏิบัติ เมื่อพบผู้มีอาการป่วยระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษา

  • 5 มกราคม 2564
แนวทางปฏิบัติ เมื่อพบผู้มีอาการป่วยระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษา

แนวทางปฏิบัติ เมื่อพบผู้มีอาการป่วยระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษา

  1. แยกผู้ที่มีอาการป่วย ออกจากคนปกติ และให้อยู่ในห้อง หรือพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้
  2. ติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียน กลับบ้านหรือส่งไปโรงพยาบาล
  3. กรณีทราบว่าผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดวิด 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อทําการควบคุมโรค
  4. กรณีมีผู้ป่วยมากกว่า 1 คนและจําเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกันต้องจัดเรียงให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร และควรมีฉากกั้น ระหว่างเตียง
  5. บันทึกข้อมูลของนักเรียนครู หรือบุคลากร ที่มีอาการป่วยเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH