6 มาตรการ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

  • 5 มกราคม 2564
6 มาตรการ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

6 มาตรการ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

  1. มีมาตรการคัดกรองวัดใข้และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าสถานศึกษา
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  3. จัดให้มีจุดบริการล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ
  4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
  5. ทําความสะอาด ห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
  6. ลดการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่ม คนจํานวนมาก เพื่อลดความแออัด ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH