สร้างเกราะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา”

  • 27 มกราคม 2563
  • 2,670 ครั้ง

สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “

วิธีป้องกัน

-ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ
-สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิท และถูกต้อง
-ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ
-กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง

การปฏิบัติตัว

-เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
-เลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย
-ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
-เลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีการระบาด

* หากบุคคลที่มีโรคประจำตัว เด็ก ผู้สูงอายุ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH