3 คำถามสุขภาพ สู่การมีสุขภาพที่ดี

  • 25 พฤษภาคม 2562
เทคนิค “Ask me 3” หรือ “3 คำถามสุขภาพ สู่การมีสุขภาพที่ดี”
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ควรจะรู้หลังจากได้รับบริการแล้ว ผู้ให้บริการควรกระตุ้นให้ผู้รับบริการถาม คำถาม 3 ข้อ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วย นำไปปฏิบัติต่อได้อย่างถูกต้อง
การสื่อสารสุขภาพด้วยวิธีการใช้เทคนิค “Ask me 3” หรือ “3 คำถามสุขภาพ สู่การมีสุขภาพที่ดี” เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้รับบริการถามคำถาม 3 ข้อ ดังนี้
  1. ปัญหาสุขภาพของฉันคืออะไร
  2. ฉันต้องทำอะไรบ้าง
  3. ทำไมฉันถึงต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น มันสำคัญอย่างไร  
โดยการสื่อสารทางสุขภาพที่ดีนั้น ต้องตระหนัก และคำนึงถึงความแตกต่าง ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติวัฒนธรรม รวมถึงภาษาของผู้รับบริการ ฯลฯ  ในขณะเดียวกันควรมีการสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เป็นมิตร (Shame free environment) และมีความสบายเป็นกันเองให้กับผู้เข้ารับบริการ เช่น การแสดงท่าทีที่เป็นมิตร การเอาใจใส่ดูแล การให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรี ของผู้รับบริการ การแนะนำตนเอง บอกวัตถุประสงค์และ บทบาท รวมถึงท่าทางขณะสื่อสารกับผู้รับบริการ สื่อสารใน บรรยากาศที่สงบเป็นกันเองสบตาและมองหน้าผู้รับบริการใน จังหวะที่เหมาะสม สอบถามหัวข้อที่ต้องการสื่อสารตลอดจน ข้อควรปฏิบัติตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม การช่วยเหลือผู้รับบริการในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ของสถานบริการสุขภาพ ภายหลังการสื่อสาร หน่วยงานควรมีการประเมินประสิทธิภาพของ การสื่อสารด้วยท่าทีที่อ่อนโยน และเป็นมิตร
การกระตุ้นให้ผู้รับบริการได้ถามคำถาม 3 ข้อ คือ
  1. ปัญหาสุขภาพของฉันคืออะไร
  2. ฉันต้องทำอะไรบ้าง
  3. ทำไมฉันถึงต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านั้น มันสำคัญอย่างไร เป็นการช่วยให้ผู้รับบริการได้รับรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเอง และสามารถนำวิธี/แนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองไปปฏิบัติต่อได้อย่างถูกต้อง
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
28 ธันวาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH