พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559

 • 25 พฤษภาคม 2562
 • 250 ครั้ง
สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
สถานศึกษา
 • จัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม (จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม
สถานบริการสุขภาพ
 • ให้ข้อมูลความรู้ด้านการตั้งครรภ์และการป้องกันที่ถูกต้อง
 • จัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม
สถานประกอบกิจการ
 • ให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม
หน่วยงานสวัสดิการสังคม
 • ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ส่วนราชการท้องถิ่น
 • ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่น
สิทธิ์ของวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ.
 • ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 • ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
 • ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
 • ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้
 • ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)
25 กุมภาพันธ์ 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH