พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559

 • 25 พฤษภาคม 2562

พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559

สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

สถานศึกษา

 • จัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม (จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม

สถานบริการสุขภาพ

 • ให้ข้อมูลความรู้ด้านการตั้งครรภ์และการป้องกันที่ถูกต้อง
 • จัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม

สถานประกอบกิจการ

 • ให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

หน่วยงานสวัสดิการสังคม

 • ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่วนราชการท้องถิ่น

 • ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่น

สิทธิ์ของวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ.

 • ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 • ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
 • ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
 • ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้
 • ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)
25 กุมภาพันธ์ 2562

#วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH