คำแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่คัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา

  • 12 กรกฎาคม 2564
คำแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่คัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา

คำแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่คัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา

  1. ผู้ทำหน้าที่คัดกรองต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการคัดกรอง กรณีสวม Face Shield ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยร่วมด้วย
  2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อน-หลัง ทำการคัดกรองและหลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า
  3. ควรเว้นระยะห่าง จากผู้ที่ถูกคัดกรองประมาณ 1 เมตร
  4. วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดมือถือ (Hand held thermometer) หากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากร มีไข้(อุณหภูมิ≥37.5 °C) ให้ผู้คัดกรองสวมถุงมืออนามัย แล้วทำการวัดอุณหภูมิซ้ำด้วยปรอทวัดไข้ทางรักแร้ นาน 3-5 นาที และเช็ดปรอทวัดไข้ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังใช้งาน
  5. หากวัดซ้ำพบมีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ต้องให้ผู้มีอาการ กลับบ้านหรือส่งไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล
  6. ควรทิ้งถุงมือและสำลีที่ใช้แล้วในถังขยะที่จัดเตรียมไว้เสมอ
  7. แนะนำให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา
  8. บันทึกข้อมูลของนักเรียน ครู หรือบุคลากรที่มีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการป่วย เป็นกลุ่มก่อน(Cluster)

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH