แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนวทางปฏิบัติคัดกรองสุขภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

      คัดกรองครูและบุคลากรทุกคน ทุกครั้ง ก่อนเข้าสถานศึกษา วัดไข้(ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก) และสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก)

(ถ้าวัดไข้ ≥37.5 °C ให้นั่งพัก 5-10 นาที และวัดซ้ำด้วยปรอทวัดไข้)

  • หากปกติ ติดสัญลักษณ์(ผ่าน) เข้าปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันโรค
  • หากมีไข้(≥37.5 °C) หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ บันทึกข้อมูลอาการป่วยเพื่อตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน
         1. ให้รีบพบแพทย์
         2. ระหว่างรอการส่งไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล ให้อยู่ในห้องแยกที่เตรียมไว้
         3. กรณีพบว่า มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน  3 ชั่วโมง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH