แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (หอพักนักเรียน)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (หอพักนักเรียน)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (หอพักนักเรียน)

  1. ตรวจคัดกรองวัดไข้ และสังเกตอาการเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าหอพัก
  2. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า หน้าลิฟท์ ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง อย่างเพียงพอ
  3. ทําความสะอาดพื้นที่ทุกห้อง และเน้นจุดสัมผัสร่วม วันละ 2 ครั้ง หากมีผู้ใช้งานจํานวนมาก เพิ่มความถี่มากขึ้น 
  4. จัดเว้นระยะห่าง ลดความแออัด เช่น ระยะห่างของเตียงนอน ชั้นวางของใช้ส่วนตัว จํากัดจํานวนคนในการใช้ลิฟท์ มีสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน
  5. เปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ 5 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปิด – ปิด ตรวจสอบให้มีสภาพดี และทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  6. ผู้เข้ามาหอพักทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้า 6 หรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิด และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  7. มีมาตรการดูแลพนักงาน แม่บ้าน พนักงานทําความสะอาด หากพบมีอาการเสี่ยง ไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน และแนะนําให้ไปพบแพทย์
  8. กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ หรือผู้มีอาการเสี่ยงในหอพัก ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนโรค และการทําความสะอาดพื้นที่อย่างเคร่งครัด

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH