แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน)

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแปรงฟัน

     1) แปรงสีฟัน
           – มีแปรงสีฟันเป็นของตนเองและไม่ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน
           – เขียนชื่อบนแปรงสีฟันของตนเอง

     2) ยาสีฟัน เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สําหรับเด็ก ซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ 1,000-1,500 ppm. และควรมียาสีฟันเป็นของตนเอง

     3) แก้วน้ำ มีแก้วน้ำส่วนตัวเป็นของตนเอง จํานวน 2 ใบ

     4) ผ้าเช็ดหน้าส่วนตัว เพื่อเช็ดทําความสะอาดบริเวณใบหน้า ควรซักและเปลี่ยนใหม่ทุกวัน

การเก็บอุปกรณ์แปรงฟัน

  • เก็บแปรงสีฟันในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  • จัดทําที่เก็บแปรงสีฟัน แก้วน้ำ โดยเก็บของนักเรียน แต่ละคนแยกกัน ไม่ปะปนกัน เว้นที่ให้มีระยะห่างเพียงพอ ที่จะไม่ให้แปรงสีฟันสัมผัสกัน

การจัดกิจกรรมแปรงฟัน หลังอาหารกลางวัน

  1. นักเรียนนั่งแปรงฟัน ในห้องเรียนที่โต๊ะของตนเอง
  2. ก่อนการแปรงฟันทุกครั้ง ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที
  3. ครูประจําชั้นเทน้ำใส่แก้วน้ําใบที่ 1 ประมาณ 15 ml.
  4. บีบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ขนาดเท่ากับความยาวของแปรง (สําหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป) และแปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้ว ให้บ้วนฟองและน้ำลงในแก้วใบที่ 2 และเช็ดปากให้เรียบร้อย
  5. นักเรียนทุกคนนําน้ำที่ใช้แล้วจากแก้วใบที่ 2 เทรวมใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และให้ครูประจําชั้นนําไปเททิ้งในที่ระบายน้ำของสถานศึกษา ห้ามเทลงพื้นดิน
  6. นักเรียนนําแปรงสีฟันและแก้วน้ำไปล้างทําความสะอาด และนำกลับมาเก็บให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม
  7. ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันด้วยตัวเองทุกวัน

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH