แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (โรงอาหาร)

 • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (โรงอาหาร)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (โรงอาหาร)

 1. มีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่ บริเวณก่อนทางเข้าโรงอาหาร
 2. ผู้จะเข้ามาในโรงอาหารทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 3. จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหาร
 4. จัดเหลือมช่วงเวลาซื้อและกินอาหาร ลดความแออัดในโรงอาหาร
 5. ทําความสะอาดสถานที่ปรุง – ประกอบอาหาร พื้นที่ตั้งตู้กดน้ำดื่มและพื้นที่บริเวณที่นั่งกินอาหารให้สะอาด ด้วยน้ำยาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก
 6. ทําความสะอาดโต๊ะที่นั่งกินอาหาร ให้สะอาด ด้วยน้ำยาทําความสะอาด
 7. ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน และมีการฆ่าเชื้อด้วยการแช่น้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 วินาที ล้างน้ำให้สะอาด และอบหรือฝั่งให้แห้ง ก่อนนําไปใช้ใส่อาหาร
 8. ทําความสะอาดตู้กดน้ำดื่ม ภายในตู้ถังนํ้าเย็น เดือนละ 1 ครั้ง และเช็ดภายนอกตู้ และก็อกน้ำดื่มให้สะอาดทุกวัน
 9. จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น อาหารปรุงสําเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง
 10. กรณีมีการใช้บริการร้านอาหารจากภายนอก ให้ครูหรือผู้รับผิดชอบตรวจประเมินระบบสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร มีข้อตกลงในการจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกิน ภายใน 2 ชั่วโมง หลังปรุงเสร็จ และมีการปกปิดอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงในอาหาร
 11. ผู้สัมผัสอาหาร ต้องดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
 12. พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน(Lunchbox) ให้นักเรียนมารับประทานเอง เพื่อป้องกันการลดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH