แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สระว่ายน้ำ)

 • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สระว่ายน้ำ)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (สระว่ายน้ำ)

กรณีมีการผ่อนปรนสามารถใช้สระว่ายน้ำได้ ปฏิบัติดังนี้

 1. คัดกรองเบื้องต้นหรือเฝ้าระวัง มิให้ผู้มีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง เพี่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
 2. กํากับดูแลและปฏิบัติตามคําแนะนําของระบบฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตลอดเวลาการให้บริการ
 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระทุกวัน ดูแลทําความสะอาดสระน้ำ ไม่ให้มีขยะมูลฝอย
 4. กําหนดวิธีปฏิบัติตนก่อนลงสระว่ายน้ำ
     – ต้องชําาระร่างกายก่อนลงสระ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนลง – ขึ้นจากสระ
     – สวมแว่นตา – หมวกว่ายนํ้า ระหว่างว่ายนํ้า

     – ห้ามบ้วนน้ำลาย ห้ามปัสสาวะ ห้ามสั่งน้ำมูกลงน้ำ
     – ห้ามพูดคุยกับเพื่อน ผู้สอนว่ายน้ำ (โค้ช) หรือผู้ดูแลสระน้ำ
 5. ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บริเวณสระว่ายน้ำ
 6. ทําความสะอาดอุปกรณ์ใช้ทำการสอน
 7. แบ่งรอบการสอน จํากัดจํานวนคน เว้นระยะห่าง
 8. เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสําหรับการว่ายน้ำ เช่น แว่นตา – หมวกว่ายน้า ชุดว่ายน้ำ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH