แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (หอประชุม)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (หอประชุม)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (หอประชุม)

  1. ตรวจคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการเสี่ยง ก่อนเข้าหอประชุม หากพบผู้มีอาการเสี่ยง งดเข้าร่วมประชุม และ แนะนําให้ไปพบแพทย์ทันที 
  2. ผู้เข้าประชุมทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย ขณะประชุมตลอดเวลา
  3. จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง มีสัญลักษณ์แสดง จุดตําแหน่งชัดเจน
  4. มีเจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ ทางเข้าด้านหน้าและภายในหอประชุมอย่างเพียงพอ
  5. ทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
  6. มีการระบายอากาศที่ดี เปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทสะดวก กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลา เปิด-ปิด และทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  7. หลีกเลี่ยงให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในหอประชุม

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH