แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องพักครู)

  • 12 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องพักครู)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ห้องพักครู)

  1. จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง มีสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งชัดเจน ถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing
  2. ครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
  3. เปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กําหนดเวลาเปิด – ปิด และทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  4. ทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสียง เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  5. มีเจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ ทางเข้าหน้าห้องและภายในห้องพักครู อย่างเพียงพอ

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH